Zasady rekrutacji, kryteria, punktacje


Rekrutacja w roku 2021

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego nie ustala dodatkowych kryteriów i progów punktowych. Nie będą organizowane również egzaminy i testy kompetencyjne.

W czasie trwania wyjątkowej sytuacji związanej z pandemią, dokumenty prosimy wysyłać do szkoły drogą elektroniczną.
W formularzu rekrutacyjnym należy wypełnić wszystkie rubryki, wygenerować go klikając “wyślij formularz”, następnie wydrukować i podpisać. Taki podpisany dokument można zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie i wysłać na email: rekrutacja@wci.pl

Formularz zgłoszeniowy – link do pobrania.

Nasza szkoła nie uczestniczy w naborze elektronicznym i nie widnieje w spisie szkół średnich prowadzonych przez miasto Poznań oraz powiat poznański.

Przedmioty, rozszerzenia

  • każdy uczeń czteroletniego liceum wybiera dwa lub trzy przedmioty rozszerzone z listy: j. polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, historia, wos, filozofia;
  • realizujemy dwa języki obce: j. angielski – obowiązkowy dla wszystkich uczniów, jest realizowany w zakresie rozszerzonym; drugi język do wyboru (j. hiszpański, j. rosyjski, j. niemiecki) od podstaw lub kontynuacja;
  • informatyka w klasie pierwszej realizowana jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo – podstawa programowa poszerzona jest o urządzenia techniki komputerowej;
  • zajęcia na pływalni nie są obowiązkowe i odbywają się raz w tygodniu;
  • obóz integracyjny – obowiązkowy dla wszystkich kandydatów odbędzie się w wakacje, jeszcze przed rozpoczęciem nauki

Szczegółowy rozkład realizacji godzin z każdego przedmiotu w klasie 1, 2, 3 i 4: link do planu nauczania