do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Rekrutację do Publicznego Liceum rozpoczynamy od września w roku szkolnym poprzedzającym podjęcie nauki. Dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę z zainteresowanymi Rodzicami i uczniami, w każdą niedzielę, w godzinach od 10:00 do 12:00.

We wstępnej rekrutacji bierzemy pod uwagę świadectwo klasy drugiej gimnazjum.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy kandydata (link);
 • świadectwo klasy II gimnazjum.

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum;
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
 • dwa zdjęcia.

Listę kandydatów przyjętych do klasy pierwszej, uwzględniającą kolejność kandydatów, sporządza się na podstawie punktacji opracowanej przez Kuratorium Oświaty.

Lp.

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

Łącznie

1

Liczbowo określona ocena z języka polskiego x2

max 12 pkt.

100 pkt.

2

Liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego
wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x2
(z wyłączeniem języka polskiego)

max 12 pkt.

3

Liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego
wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x2
(z wyłączeniem języka polskiego)

max 12 pkt.

4

Liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu obowiązkowego
wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x2
(z wyłączeniem języka polskiego)

max 12 pkt.

5

Liczbowo określona średnia ocen (zaokrąglona do dwóch miejsc
po przecinku) z sześciu przedmiotów ogólnokształcących wybranych,
spośród: matematyki, języka obcego nowożytnego, historii,
wiedzy o społeczeństwie,biologii, geografii, fizyki, chemii, informatyki x 2
(z wyłączeniem przedmiotów wskazanych w punkcie 2, 3 i 4)

max 12 pkt.

6

Świadectwo z wyróżnieniem

5 pkt.

7

Ocena z zachowania

wzorowe – 5 pkt.
b. dobre – 3 pkt.

8

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – udział w finale wojewódzkim
(punktowane maksymalnie dwa przedmioty 2 x 8 pkt.):

 • języka polskiego;
 • języka niemieckiego;
 • języka rosyjskiego;
 • języka francuskiego;
 • języka angielskiego;
 • geografii;
 • chemii;
 • fizyki;
 • historii;
 • matematyki;
 • biologii.

max 16 pkt.

9

Sposób punktowania osiągnięć ucznia na podstawie kryteriów
zawartych w statucie szkoły ponadgimnazjalnej:
a) sportowe:

 • na szczeblu ogólnopolskim – 6 pkt.
 • na szczeblu wojewódzkim – 4 pkt.
 • na szczeblu powiatowym – 2 pkt.

b) artystyczne:

 • na szczeblu ogólnopolskim – 6 pkt.
 • na szczeblu wojewódzkim – 4 pkt.
 • na szczeblu powiatowym – 2 pkt.

c) konkursy wiedzy:

 • organizowane na szczeblu ogólnopolskim – 6 pkt.
 • organizowane na szczeblu wojewódzkim – 4 pkt.
 • na szczeblu powiatowym – 2 pkt

d) reprezentanci Polski uczestniczący w konkursach i zawodach,
w których biorą udział reprezentacje narodowe. – 6 pkt.Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia
z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcia absolwenta gimnazjum w danym konkursie, w danej dyscyplinie
tylko raz.

max 12 pkt.

10

Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu.

2 pkt.

11

Egzamin gimnazjalny

100 pkt.

 • część humanistyczna
  • język polski (max 100% = 20 pkt.)
  • historia i wiedza o społeczeństwie (max 100% = 20 pkt.)

max 40 pkt.

 • część matematyczno-przyrodnicza
  • matematyka (max 100% = 20 pkt.)
  • przedmioty przyrodnicze (max 100% = 20 pkt.)

max 40 pkt.

 • część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy (max 100% = 20 pkt.)

max 20 pkt.

12

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata

200 pkt.

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.