do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Formularz rekrutacji do LO

Dane osobowe kandydata

Adres zamieszkania kandydata

Gimnazjum, z którego wywodzi się kandydat

Dane matki / opiekunki prawnej dziecka

Adres zamieszkania matki / opiekunki (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania dziecka)

Dane ojca / opiekuna prawnego dziecka

Adres zamieszkania ojca / opiekuna (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania dziecka)

W zakresie rozszerzonym zamierzam realizować następujące przedmioty:

Jako drugi język wybieram:

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwartych w niniejszym kwestionariuszu w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do szkoły.

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.