do wyboru 2-4 fakultetów uczymy japońskiego i hiszpańskiego najnowocześniejsze pracownie IT

Rekrutacja

Kryteria przyjęć do klasy pierwszej gimnazjum

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo klasy V;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o wynikach sprawdzianu, wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
 • dwa zdjęcia legitymacyjne;
 • kwestionariusz osobowy kandydata.

Rekrutacja rozpoczyna się od października każdego roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym uczeń podejmuje naukę i trwa do wyczerpania miejsc.

Przyjmuje się następujące zasady punktacji:

 1. Punkty za świadectwo z klasy VI – (maks. 42 pkt.)
  1. język polski – ocena x 2 (maks. 12 pkt.)
  2. matematyka – ocena x 2 (maks. 12 pkt.)
  3. historia i społeczeństwo – ocena x 2 (maks. 6 pkt.)
  4. język obcy nowożytny – ocena (maks. 6 pkt.)
  5. przyroda – ocena (maks. 6 pkt.)
 2. Punkty wynikające z oceny z zachowania w klasie VI – (maks. 6 pkt.)
  1. wzorowa – 6 pkt.
  2. bardzo dobra – 3 pkt.
  3. inne – 0 pkt.
 3. Punkty za świadectwo z wyróżnieniem w klasie VI – 6 pkt.
 4. Średnia ocena z pięciu przedmiotów (język polski, matematyka, historia, język obcy nowożytny, przyroda) ze świadectwa klasy V – (maks. 6 pkt.).

Inne osiągnięcia kandydata zapisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z listą zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ogłoszoną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcia absolwenta szkoły podstawowej w danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko raz – (maks. 12 pkt.).

Sposób punktowania innych osiągnięć kandydata:

 • sportowe:
  • na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1-8) 6 pkt.
  • na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-4) 4 pkt.
  • na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3) pkt.
 • artystyczne:
  • na szczeblu ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3) 6 pkt.
  • na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3) 4 pkt.
  • na szczeblu powiatowym (tytuł laureata , miejsca 1-3) 2 pkt.
 • konkursy wiedzy:
  • organizowane na szczeblu ogólnopolskim (laureat, miejsca 1-3) 6 pkt.
  • organizowane na szczeblu wojewódzkim (laureat, miejsca 1-3) 4 pkt.
  • na szczeblu powiatowym (laureat , miejsca 1-3) 2 pkt.
  • finalista konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 6 pkt.

Maksymalna liczna punktów – 72.

Każdego roku zwalniamy, częściowo lub całkowicie, z opłat za szkołę uczniów z najwyższą średnią ocen z klasy V. Rekrutację na rok szkolny 2015/2016 rozpoczynamy od października 2014 roku. Zapraszamy w każdą niedzielę w godz. 10:00 – 12:00.

Projekt i realizacja:
OD REKLAMY Sp. z o.o.